Loading

wait a moment

โรงหนังสกาลาได้รับการติดป้ายจารึกเป็นสถานที่สำคัญทางมรดกโสตทัศน์ของชาติ

หอภาพยนตร์ได้จัดกิจกรรมวันมรดกโสตทัศน์โลกครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ณ โรงภาพยนตร์สกาลา โดยไฮไลท์เด็ดคือการติดป้ายจารึกโรงภาพยนตร์สกาลา ในฐานะสถานที่สำคัญทางมรดกโสตทัศน์ของชาติโรงภาพยนตร์สกาลาถือเป็นโรงภาพยนตร์เครือเอเพกซ์ที่ตั้งอยู่ภายในสยามสแควร์เปิดฉายในวันที่ 31 ธันวาคม 2512 เป็นวันแรก

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานตะวันตกและตะวันออกเข้าไว้ด้วยกัน ปัจจุบันถือเป็นโรงภาพยนตร์แบบ stand alone แห่งสุดท้ายในกรุงเทพมหานครอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมการติดป้ายจารึกโรงภาพยนตร์สกาลา ในฐานะสถานที่สำคัญทางมรดกโสตทัศน์ของชาติ ได้รับเกียรติจาก กมลวรรณ เพชรโชติ ผู้แทนจากองค์การยูเนสโก ร่วมกับ พวงทอง ศิริวรรณ ตัวแทนจากโรงภาพยนตร์สกาลา รวมทั้งผู้แทนจากหอภาพยนตร์ และประชาชนทั่วไปเป็นสักขีพยาน ในการเปิดป้ายประวัติศาสตร์นี้