Loading

wait a moment

เศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่และยั่งยืน

คณะกรรมการธนาคารโลกได้ให้สัตยาบันในกรอบความร่วมมือของประเทศใหม่ในประเทศไทยซึ่งกำหนดความผูกพันกับประเทศในช่วงปีพ. ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2565 กรอบแนวคิดนี้จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่และยั่งยืน กรอบการทำงานนี้เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของธนาคารระหว่างประเทศของธนาคารโลกเพื่อการบูรณะและพัฒนาบรรษัทเงินทุน

ระหว่างประเทศหน่วยงานรับประกันการลงทุนพหุภาคีและรัฐบาลไทย ธนาคารโลกได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปีพ. ศ. 2492 ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมาธนาคารโลกได้สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาการเกษตรการสื่อสารโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำการพัฒนาด้านพลังงานและสาธารณสุข